การเลือกใช้แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับการสืบค้นและบันทึกข้อมูลสกุล