วิวัฒน์: แสดงถึงการประกอบอาชีพเชียงผาสุข

การค้นหาลำดับของสายตระกูล.
วิวัฒน์: แสดงถึงการประกอบอาชีพเชียงผาสุข เชียงผาสุขเป็นจังหวัดที่มีชาวเผ่าพันธุ์เยอะมากในประเทศไทย และเขตเก่าของจังหวัดนี้เป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีการสืบทอดประเพณีที่ยาวนานอย่างเป็นทางการ วิวัฒน์เป็นนามสกุลที่พบได้บ่อยในชาวเชียงผาสุข และแสดงถึงการประกอบอาชีพในพื้นที่นี้

ต้นกำเนิดวิวัฒน์

ชื่อที่โด่งดังของวิวัฒน์ได้มาจากการพาดพิงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เล็กน้อย ชาวเชียงผาสุขเคยถูกปกครองโดยวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่ชาวเขา และได้ก่อตั้งราชวงศ์วิวัฒน์ขึ้น จุดเด่นของวิวัฒน์ในการปกครองก็คือความเชี่ยวชาญทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกอ้อย ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวเชียงผาสุข

วิวัฒน์ในปัจจุบัน

ชนชาติเขาในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลาย แต่เชื่อถือกันว่าการปลูกอ้อยยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวเชียงผาสุข นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การทำงานด้านการเกษตร เกษตรกรรมพอเพียง การทำงานของพนักงานรักษาพยาบาล การทำงานในโรงงานและการเป็นพนักงานบริษัทต่างๆ นักวิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับชนชาติเขาในช่วงปี พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุตัวชี้วัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ ของชนชาติเขา โดยได้จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1: ชนชาติเมือง

 • ชื้อสกุลที่เคยมีส่วนในการปกครองและมีอุปสรรคในการเติบโตเชาว์ (Chao)
 • สถานภาพเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าที่คนไทยอื่นๆ
 • มีมาตรการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีมากพอ
 • มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าคนไทยอื่นๆเล็กน้อย

กลุ่มที่ 2:อาชีพหลักของชนชาติเขา

 • การปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลักของชนชาติเขา
 • ความสามารถในการปลูกอ้อย และการเก็บเกี่ยว
 • การขายอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย

กลุ่มที่ 3:อาชีพเสริมและอื่นๆ

 • การทำงานด้านการเกษตร เกษตรกรรมพอเพียง
 • การทำงานของพนักงานรักษาพยาบาล
 • การทำงานในโรงงานและการเป็นพนักงานบริษัทต่างๆ
 • การเป็นคนขับรถตู้

สรุป

วิวัฒน์เป็นนามสกุลที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์และการประกอบอาชีพของชาวเชียงผาสุขในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตรอยู่เสมอ ในปัจจุบันนี้ ชาวเชียงผาสุขมีอาชีพหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อย เกษตรกรรมพอเพียง การทำงานด้านการพยาบาล โรงงาน หรือการเป็นพนักงานบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของชนชาติเขา แต่อย่างไรก็ตามการปลูกอ้อยยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวเชียงผาสุข และเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่นี้อยู่ด้วย ด้วยความหลากหลายในวัฒนธรรมและอาชีพ ชาวเชียงผาสุขไม่ว่าจะเก่าหรือสมัยใหม่ ยังคงทำงานร่วมกันอย่างมั่นคง และรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยม