ลิทัวเนีย นามสกุล ลิทัวเนีย นามสกุล

หากคุณอยู่ที่นี่ นั่นเป็นเพราะคุณตัดสินใจค้นหา 350 นามสกุลที่พบบ่อยที่สุดใน ลิทัวเนีย แน่นอนว่าคุณเคยได้ยินชื่อสกุล ลิทัวเนีย มาก่อน แต่คุณอาจแปลกใจที่เห็นนามสกุลในรายการนี้ซึ่งคุณไม่รู้ว่านามสกุลนี้ใช้กันทั่วไปในประเทศอย่าง ลิทัวเนีย ในรายการนี้ เราได้อัปเดตข้อมูลทางสถิติทั้งหมดเกี่ยวกับนามสกุลที่พบบ่อยที่สุดในบรรดา ลิทัวเนีย ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับว่านามสกุลของคุณจะโดดเด่นใน ลิทัวเนีย หรือไม่ เราขอเตือนคุณว่าหากไม่มีอยู่ในรายการนี้ ใช่ นามสกุลของคุณ จะเป็นสิ่งที่ผิดปกติใน ลิทัวเนีย lands อย่างไรก็ตาม หากนามสกุลของคุณปรากฏใน 350 นามสกุลนี้ เราเกรงว่าคุณจะต้องโดดเด่นกว่าคุณสมบัติอื่น ๆ เนื่องจากคุณจะค่อนข้างธรรมดาเมื่อเทียบกับนามสกุลของ ลิทัวเนีย

นามสกุล ลิทัวเนีย ที่พบบ่อยที่สุด

 1. Петраускас (9816)
 2. Жанкаускас (9184)
 3. Казлаускас (9029)
 4. Станкевičiус (8063)
 5. Васiлiаускас (7493)
 6. Буткус (7315)
 7. Урбонас (6497)
 8. Кавалiаускас (5810)
 9. žукаускас (5651)
 10. Раманаускас (5630)
 11. Паулаускас (5611)
 12. Навiцкас (5218)
 13. Рiмкус (5206)
 14. šiмкус (5203)
 15. Поцiус (5104)
 16. Савiцкас (4744)
 17. žiлiнскас (4555)
 18. Сакалаускас (4423)
 19. Адомаiтiс (4363)
 20. Петраiтiс (4260)
 21. Мiкалаускас (4242)
 22. Камiнскас (4167)
 23. Баранаускас (4078)
 24. Каiрус (3946)
 25. žемаiтiс (3689)
 26. Багдонас (3674)
 27. Иванаускас (3671)
 28. Иванова (3666)
 29. Моцкус (3572)
 30. Венцкус (3561)
 31. Руткаускас (3451)
 32. Жонаiтiс (3420)
 33. Ваiткус (3418)
 34. Норкус (3392)
 35. Вуšнiаускас (3311)
 36. Жуšка (3288)
 37. Дамбраускас (3153)
 38. Бернотас (3092)
 39. Малiнаускас (3082)
 40. Будрус (2840)
 41. Радзевičiус (2667)
 42. Вiткаускас (2630)
 43. Маркевičiус (2617)
 44. Кубiлiус (2565)
 45. Грiгас (2556)
 46. Журевičiус (2536)
 47. Лукоšiус (2526)
 48. Станкус (2505)
 49. Маžеiка (2471)
 50. Сабалiаускас (2470)
 51. Садаускас (2463)
 52. Мацкевič (2233)
 53. Грiцiус (2231)
 54. Жонас (2206)
 55. Стонкус (2164)
 56. Лапiнскас (2107)
 57. Жуšкевičiус (2064)
 58. Повiлаiтiс (2053)
 59. Ракаускас (2041)
 60. Банус (2032)
 61. Баркаускас (2008)
 62. Бруžас (1983)
 63. Барткус (1959)
 64. šiдлаускас (1950)
 65. Мiцкус (1945)
 66. šукус (1853)
 67. Мартiнкус (1829)
 68. Иванов (1818)
 69. Жонуšас (1812)
 70. Балсус (1784)
 71. Урбонавičiус (1742)
 72. Бараускас (1735)
 73. Вiткус (1723)
 74. Ваičiулiс (1716)
 75. Петкус (1703)
 76. Гыдраiтiс (1701)
 77. Жокубаускас (1690)
 78. Томаšевič (1674)
 79. Буткевičiус (1672)
 80. Балтруšаiтiс (1650)
 81. čепулiс (1650)
 82. Вутаутас (1648)
 83. Стонус (1641)
 84. Андрiжаускас (1637)
 85. Мišкiнiс (1606)
 86. Урбановič (1605)
 87. Мiлiаускас (1603)
 88. Алекна (1599)
 89. Нореiка (1591)
 90. Астраускас (1590)
 91. Жукневičiус (1580)
 92. Матулевičiус (1574)
 93. Клiмас (1560)
 94. Буiвудас (1501)
 95. Букаускас (1493)
 96. Валаiтiс (1482)
 97. Грiгаiтiс (1418)
 98. Бразаускас (1411)
 99. Ґдвiлас (1410)
 100. Васiлжева (1399)
 101. Ремеiка (1392)
 102. Гудаiтiс (1383)
 103. Петронiс (1314)
 104. Соколова (1216)
 105. Каралiус (1203)
 106. Рамонас (1194)
 107. Лаурiнаiтiс (1131)
 108. Попова (1112)
 109. Мiлаšiус (1101)
 110. Новiкова (1100)
 111. Кузнецова (1098)
 112. Навiкас (1082)
 113. Петрулiс (1082)
 114. Мороз (1080)
 115. Катiнас (1055)
 116. Жанулiс (1051)
 117. Бурба (1039)
 118. Грiгонiс (1031)
 119. Молiс (989)
 120. Лебедева (971)
 121. Жасаiтiс (954)
 122. Смiрнова (953)
 123. Тамулiс (943)
 124. Суткус (939)
 125. Рудус (922)
 126. Мураускас (908)
 127. Лазаускас (899)
 128. Лаукаiтiс (897)
 129. Орлова (877)
 130. Жакаiтiс (873)
 131. Гудас (866)
 132. Алекса (823)
 133. Жанкус (819)
 134. Козлова (814)
 135. Урба (812)
 136. Антанас (810)
 137. Павлова (804)
 138. Масiулiс (792)
 139. Станаiтiс (784)
 140. Андрежева (768)
 141. Жанулевičiус (767)
 142. Дегутiс (757)
 143. Мiлiус (745)
 144. Стравiнскас (732)
 145. Баронас (729)
 146. Карвелiс (727)
 147. Наужокас (724)
 148. Петрова (713)
 149. Грабаускас (708)
 150. Тiмофежева (700)
 151. Калваiтiс (696)
 152. Даргiс (695)
 153. Соловжова (685)
 154. Грiгоржева (684)
 155. Морозова (666)
 156. Кiсел (649)
 157. Алексежева (637)
 158. Томас (629)
 159. Пумпутiс (627)
 160. Брыдiс (618)
 161. Палаiма (618)
 162. Гаiдус (611)
 163. Петров (607)
 164. Даукšа (606)
 165. Ковал (605)
 166. Савiцкiс (603)
 167. Степанова (591)
 168. Дапкус (589)
 169. Ануžiс (587)
 170. Соколов (585)
 171. Жанiна (581)
 172. Данылiус (578)
 173. Жегорова (577)
 174. Дулко (569)
 175. Андрулiс (567)
 176. Бразаiтiс (563)
 177. Раiла (560)
 178. Рубакова (559)
 179. Гулус (557)
 180. Матулаiтiс (554)
 181. Жуозас (552)
 182. Она (552)
 183. Сереiка (551)
 184. Коваленко (550)
 185. Растенiс (545)
 186. Станiулiс (543)
 187. Галiнiс (541)
 188. Марозас (535)
 189. Грубаускас (535)
 190. Мiлоš (530)
 191. Матулiс (526)
 192. Стукас (525)
 193. Ґдгаудас (524)
 194. Статкус (523)
 195. Смiрнов (523)
 196. Станкевiцiус (522)
 197. Володко (520)
 198. Попов (514)
 199. Жоцас (513)
 200. Макарова (511)
 201. Комар (508)
 202. Жасас (501)
 203. Дрозд (498)
 204. Жаковлева (498)
 205. Колеснiкова (496)
 206. Серґжева (479)
 207. Масаiтiс (478)
 208. Версецкас (474)
 209. Гаiделiс (471)
 210. Сiмонаiтiс (471)
 211. Лiнкус (471)
 212. Бондаренко (467)
 213. Нiкiтiна (463)
 214. Васiлжев (459)
 215. Казак (456)
 216. Маслаускас (453)
 217. Валус (449)
 218. Тумас (438)
 219. Соловжов (437)
 220. Марцiнкус (436)
 221. Валiулiс (434)
 222. Рудiс (433)
 223. Волкова (429)
 224. Лукас (424)
 225. Мiау (424)
 226. Марiжа (418)
 227. Федотова (410)
 228. Петрiк (401)
 229. Гусева (399)
 230. Балцiунас (399)
 231. Валеiка (398)
 232. Ваiткевiцiус (393)
 233. Гiнтаутас (392)
 234. Стасус (391)
 235. Адамонiс (391)
 236. Бабič (390)
 237. Козловска (390)
 238. Петрас (390)
 239. Суцкел (389)
 240. Сiмкус (389)
 241. Зукаускас (386)
 242. Сенкус (386)
 243. Романова (385)
 244. Фролова (383)
 245. Тауткус (377)
 246. Алгiрдас (373)
 247. Мазеiка (372)
 248. Густаiтiс (372)
 249. Барзда (370)
 250. Тарасова (365)
 251. Кузма (360)
 252. Белова (357)
 253. Палiулiс (355)
 254. Рiмас (354)
 255. Вiсоцкiс (351)
 256. Каросас (350)
 257. Новiков (350)
 258. Павiлонiс (349)
 259. Сабонiс (346)
 260. Станкаiтiс (345)
 261. Бакас (340)
 262. Бутрiм (337)
 263. Матонiс (331)
 264. Орлов (330)
 265. Богданова (330)
 266. Кузмiна (330)
 267. Каупас (328)
 268. Каспутiс (328)
 269. Зубкова (327)
 270. Богданов (326)
 271. Паулiус (325)
 272. Гаврiлова (323)
 273. Борiсова (322)
 274. Банелiс (321)
 275. Медведева (320)
 276. Валента (319)
 277. Антонова (319)
 278. Жанковска (316)
 279. Лебед (312)
 280. Бакутiс (311)
 281. Ирена (311)
 282. Максiмова (310)
 283. Адамовiц (307)
 284. Мiкута (306)
 285. Замара (305)
 286. Петраускаiте (304)
 287. Сiдорова (301)
 288. Волк (298)
 289. Мiкулска (296)
 290. Фiлiповič (294)
 291. Алiонiс (294)
 292. Александров (292)
 293. Фiодоров (292)
 294. Вiлутiс (290)
 295. Мiллер (286)
 296. Урбан (285)
 297. Новiк (283)
 298. Сонгiн (283)
 299. Павлов (281)
 300. Матвежева (280)
 301. Ґрасiмова (278)
 302. Руд (278)
 303. Мустеiкiс (277)
 304. Жанкаускаiте (277)
 305. Дмiтрiжева (275)
 306. Баранова (274)
 307. Кулiк (274)
 308. Радžiус (273)
 309. Александрова (273)
 310. Жагмiнас (273)
 311. Заiцева (272)
 312. Кiрiлова (271)
 313. Густас (269)
 314. Радвiлас (267)
 315. Курас (267)
 316. Латвус (267)
 317. Жефiмова (265)
 318. Богдановiц (263)
 319. Семенiук (262)
 320. Стропус (262)
 321. Кутка (261)
 322. Данiлова (261)
 323. Добiлас (260)
 324. Татжана (260)
 325. Поповас (259)
 326. Кiм (259)
 327. Калiнiна (258)
 328. Серва (256)
 329. Саулiс (256)
 330. Савелжева (254)
 331. Сiлко (254)
 332. Рукас (254)
 333. Код (253)
 334. Краужалiс (253)
 335. Лi (253)
 336. Карпова (253)
 337. Ґрман (249)
 338. Савiцка (247)
 339. Тiтова (243)
 340. Маркова (243)
 341. Романов (241)
 342. Назарова (240)
 343. Зубков (240)
 344. Кропа (239)
 345. Дроздова (237)
 346. Нера (237)
 347. Козлов (236)
 348. Календа (235)
 349. Зiлiнскас (235)
 350. Жан (235)

คุณรู้จักนามสกุลเหล่านี้ทั้งหมดจาก ลิทัวเนีย หรือไม่

ถ้าคุณดู ถัดจากแต่ละนามสกุลในรายการนี้ คุณจะพบตัวเลข ตัวเลขนั้นคือจำนวนคนที่มีนามสกุลนั้นใน ลิทัวเนีย แน่นอนว่าเป็นหมายเลขอย่างเป็นทางการที่ให้ไว้ตามสถิติล่าสุดที่ทำใน ลิทัวเนีย และไม่คำนึงถึง ลิทัวเนีย แต่คนที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คุณอาจพบใน ลิทัวเนีย นามสกุลที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีไม่ใช่ ลิทัวเนีย นามสกุล ที่อาจช่วยให้คุณเข้าใจว่ามีคนกี่คนที่มาจากประเทศเดียวกันกับที่นามสกุลนั้นได้อพยพไปยัง ลิทัวเนีย และตั้งรกรากอยู่ที่นั่น

การมีข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลช่วยให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเรา แต่ยังเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่างๆ การรู้ว่านามสกุลใดที่มีมากที่สุดใน ลิทัวเนีย ในขณะนี้ช่วยให้เราจับภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของประเทศได้ ด้วยวิธีนี้ และการข้ามข้อมูลเหล่านี้ที่เรามีเกี่ยวกับนามสกุล ลิทัวเนีย ปัจจุบันที่มีนามสกุล ลิทัวเนีย ที่มีมากที่สุดเมื่อหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปีก่อน ทำให้เราทราบได้ว่าสังคม ลิทัวเนีย เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและระดับของผลกระทบที่อาจมีต่อการอพยพ ในประเทศอย่าง ลิทัวเนีย

ในทำนองเดียวกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะลองค้นหาว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นนามสกุลที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศเพื่อนบ้าน ลิทัวเนีย หรือไม่ และพวกเขามีนามสกุลเหมือนกันหรือไม่ หรือตรงกันข้าม ความบังเอิญมีน้อยหรือไม่มี- มีอยู่ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถเดาได้ว่าความสัมพันธ์ที่ ลิทัวเนีย มีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร และมีการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างที่คุณเห็น สถิติง่ายๆ บางประการเกี่ยวกับนามสกุลใน ลิทัวเนีย สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่าที่ปรากฏในแวบแรก

คุณเคยแปลกใจกับนามสกุล ลิทัวเนีย เหล่านี้บ้างไหม

คุณคิดอย่างไร? คุณเคยเห็นรายชื่อ 350 นามสกุลจาก ลิทัวเนีย ที่ดึงดูดความสนใจของคุณแล้วหรือยัง? คุณเคยพลาดนามสกุลที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามากใน ลิทัวเนีย แต่กลับกลายเป็นว่าไม่อยู่ในรายชื่อหรือไม่ หากคุณค้นหาในประเทศอื่น ๆ ต่อไป คุณจะพบนามสกุลที่คุณคิดว่าเป็น ลิทัวเนีย อย่างแน่นอน และกลับกลายเป็นว่าชื่อสกุลนั้นแพร่หลายในประเทศอื่นมากกว่า ลิทัวเนีย บางครั้งข้อมูลทำให้เราประหลาดใจ แต่นั่นคือสิ่งที่สนับสนุนให้เราอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนามสกุลและสาเหตุที่ชื่อสกุล ลิทัวเนีย ที่พบบ่อยที่สุด 350 ชื่อเป็นชื่อที่อยู่ในรายการนี้ ไม่ใช่ชื่ออื่น เราสนับสนุนให้คุณทำวิจัยต่อไป